2013/02/26

කොළඹ සැරිසරන ඉන්දුනීසියානු තරුණියෝ

bkaÿkSishdfõ nd,s kqjr isg ixpdrl ùid ,nf.k furgg meñ‚ ;reK l;=ka oyilg wêl msßila fld<U by< fmf<a iïndyk uOHia;dkj, yd rd;‍%S iudc Yd,d j, wkdpdrfha yeisfrñka kS;s úfrdaë f,i fiajfha fh§ isák nj fld<U bkaÿkSishdkq ;dkdm;s ld¾hd,h cl¾;d w.kqjrg meñ‚<s lr ;sfí'
  tacka;jreka ud¾.fhka furgg we;=¿ ù we;s Tjqka .‚ld jD;a;sfha kshef<k njo mjik ;dkm;s wdrxÑ ud¾. fuu .egÆj fkdmudj úiok f,i cl¾;d kqjr n,OdÍkaf.ka b,a,Sula o lr we;'

 cl¾;d kqjr úfoaY /lshd imhk /lshd wdrlaIK fomd¾;fïka;=fõ m‍%OdkS fnka mi¾ jika md.af.a uy;d Y‍%S ,xldfõ nd,s kqjr ldka;djka oyilg wêl m‍%udKhla fld<U iïndyk fiajfha fh§ isák nj ;yjqre lr we;'
  fï ms<sno úuiSfï§ fld<U Wiia fmd,sia ks,Odßfhl= ioyka lf<a bkaÿkSishdkq ldka;djka fld<U iïndyk jD;a;sfha fh§ isák nj Tjqkag oekqï § we;s w;r fmd,Sish oeka by< fmf<a iïndyk wdh;k yd rd;‍%S iudcYd,d jg,ñka isák njh'
  ;jo fujeks iïndyk uOHia:dk j, reishdkq iy ;dhs,ka; ldka;djkao iïndyk fiajhg uqjdù .‚ld jD;a;sfha fhfok wj;a wkdjrKh ù we;s nj tu ks,Odßhd mejiSh'
  fld<U úfoaY lghq;= wud;HxYh fuys /§ isák ldka;djka ms<sno läkï C%shdud¾.hla .kakd f,i cl¾;d kqjrg oekqï§ we;s nj ioyka l< tu Wiia ks,Odßhd tu ldka;djka w,a,d kej; bkaÿksishdjg hjk nj mejiSh'