2013/02/21

බංකර් ඇතුලේ පෙම්රස වෑහේ


;reK ;re‚hka h;=re meÈj,ska yd ;%Sú,a
 r:j,ska meñK fmï iqj úÈk whqre

miq.sh hqo iufha § wdrlaIl wxY i|yd bÈl< nq;a;," l;r.u ud¾.fha nxl¾ yd l+vdrï ;=< we;eï ;reK ;re‚hka h;=re meÈj,ska yd ;%Sú,a r:j,ska meñK fmï iqj úÈk whqre wiq jQ nj l;r.u jkÔú ks,Odßhl= mejiSh' fuu ia:dk ;=< Wm;a md,k fldmq /ila o oel .; yels jQ nj mejiQ fuu ks,Odßhd jeäÿrg;a lshd isáfha ish ksfjiaj,g fkdokajd tk fuu ;reK fcdavq ks;r fuu md¨jg .sh nxl¾ yd uqr l=á ;=<g jÈk njhs' jkÔú ks,Odßka w;g wiq jQ msßilg ;rfha wjjdo lr m<jd yeßh nj;a" fuu ud¾.fha ks;r w,s we;=ka meñfKk neúka fuu ;reK fcdavqj,g lrorhla ùug bv we;ehs jk Ôú ks,Odßka mji;s'