2013/02/21

කහවත්තේ කතුන් නිරුවතින් නාන කතාව


ldka;dfjda m%isoaêfha ksrej;ska Èh iakdkh lrkafka keye

lyj;a; fldgfl;k m%foaYfha ldka;djka ksrej;ska m%isoaêfha Èh iakdkh lrk njg f.k hk m%pdr wi;H nj .ïjdiS ldka;dfjda wjOdrKh lr;s'
i;s wka; mqj;am;lo tu mqj; miqìïlrf.k iuyr úoHq;a udOHj,skao fï .ek i|yka l< nj fldgfl;k ldka;dfjda msßila mejeiQy'
lyj;a; YdikdrlaIl n, uKav,fha f,aLldêldÍ lyj;af;a fiakskao ysñfhda mejeiqfõ fldgfl;k .u f.da;%sl jkpdÍ .ïudkhla njg m;alrñka tla;rd mqj;am;la wi;H lreKq bÈßm;a lr we;s njhs'
fldgfl;k >d;k isÿlf<a lsysm fokhs' ñkSuereïj,g .uu iïnkaO keye' fï .fï nyq;rhla ñksiaiq wysxil .=Khym;a whhs' .fï ldka;djka m%isoaêfha ksrej;ska Èh iakdkh lrk njg mejeiSu .fï ldka;djkag isÿl< ks.%yhla' fõokdfjka bkak .ïjdiSka wmydihg m;alsÍu iqÿiq keye'
lyj;a; Ydikdrla?Il n, uKav,fha f,aLldêldß ysñfhda tf,i mejeiQy'
m%foaYfha ldka;djka i|yka lf<a fldgfl;k .ek m<lrk udOH jd¾;d j.lSulska m< l< hq;= njhs' tlu udOHfha jßkajr úúO foa lshkjd' fudkjd we;a;oehs wmg m%Yakhla' mriamr m%ldY ksid wjidkfha jdish ,efnkafka ñkSurejkaghs' fldgfl;k muKla fkdj ,xldfõ fudku .ulj;a ldka;dfjda m%isoaêfha ksrej;ska Èh iakdkh lrkafka keye' tfyu ,sh,d ;sfhk l;d iïmQ¾Kfhkau fndre' tfyu mqj;a m< lsÍu fy<d olsñka wms n,OdÍka oekqïj;a lrkjd'
fldgfl;k >d;kj, idla?Is iïnkaOj .eg¨ u;=lrk we;eï m%ldY j.lSulska jd¾;d l< hq;= njo .ïjdiSyq lsh;s'