2013/03/02

අගමැතිකමට නියම මිනිහා මමයි

w.ue;s moúhg Y%S ,xld ksoyia mlaIfha b;du iqÿiaid ;ud hehs uyck iïnkaO;d weue;s u¾úka is,ajd uy;d fld<U mqj;am;a idlÉPdjl§ wo mejeiSh'

‘ud ;rï iqÿiail= wo Y%S ,xld ksoyia mlaIfha kE' uf.a ifydaoßh" ifydaorhd yd uiaiskd urd oeuqjd' ug ;=jd, isÿ l<d' ysf¾ oeïud' fn,sw;af;a uf.a f.or jekiqjd'

ud foaYmd,kh lf<a rdcmlaIjreka iu.' ckm;s;=udf.a b;du ys;j;a ñksid ud úh hq;=hs' ta ksid w.ue;slu ug fokak'‘

fld<U mqj;am;a idlÉPdjl§ Tyq tfia lSfõ udOHfõÈhl= ke.+ m%Yakhlg ms<s;=re foñks'

pkaøsld nKavdrkdhl ysgmq ckm;sksh uykqjr§ l< m%ldY iïnkaOfhka ms<s;=re §u i|yd fï idlÉPdj meje;aú‚'