2013/03/02

ට්‍රැෆික් රාලහාමිගේ ගිනි අවිය වැසිකිලි‍යේ අමතක වෙයි : ඇවිත් බලන විට අතුරුදන්

g%e*sla rd,ydñf.a .sks wúh jeisls,sfha wu;l fjhs ( weú;a n,k úg w;=reoka

ud;f,a kdjq, fmd,sia ia:dkhg wkqhqla;j fiajh l< r:jdyk wxYfha ks,Odßfhl=f.a rdcldÍ .skswúh yd WKav w;=reoka ù we;s nj jd¾;dfõ'Bfha ^02& miajre rdcldß w;=r;=r Tyq YÍrlD;H i|yd wi, úydria:dkhlg f.dia jeisls,sfha ljq¨j u; .skswúh yd WKav ;nd ish ld¾h bgqlsÍfuka miq Ty qbka msgj f.dia we;af;a tajd wu;l fldgh' kej; meñK n,k úg tu wdhqO w;=reoykaj ;snQ nj jd¾;dfõ' fï ms<sn|j ud;f,a fcHIaG fmd,sia wêldßjrhdf.a uQ<sl;ajfhka mßlaIKhla wrUd ;sfí'

wfYdal trñks.ïuk - oUq,a,