2013/03/02

මර්වින්ගේ පුතාටත් කන්න දුන්නේ මම, සීයා වවපු ගස් කපා විකුණලයි අපි කෑවේ

u¾úkaf.a mq;dg;a lkak ÿkafka uu" iShd jjmq .ia lmd úl=K,hs wms lEfõ

úch ysf¾ hkfldg thdf.a tljqkaÜ tfla ;snqfKa remsh,a y;<sia y;hs' uf.a tljqkaÜ tfla ;snqfKa remsh,a 37hs' úuqla;s mq;d ú;rhs ysáfha' thdg fokak lsßmsá melÜ tlla .kakj;a uf.a <Õ i,a,s ;snqfKa ke;ehs ysgmq ckdêm;sks pkaøsld nKavdrkdhl l=udr;=x. uy;añh mjihs' úch l=udr;=x. .=KdkqiaurKh fjkqfjka uykqjr § Bfha ^28& meje;s W;aijhl§ ysgmq ckdêm;sksh tfia mejiqjdh' jeäÿrg;a l;d l< weh fuiao lSjdh' úch ysf¾ jegqK fj,dfõ u¾úka is,ajdf.a fkdakhs" thdf.a ud,l f.dka mq;hs" ÿjhs" jevldßhs y;r fokdu weú,a,d uf.a f.or jegqkd' u¾úkq;a ysf¾' udi ;=klau ta whg;a lkak ÿkakd' j;af;a fmd,a ál úl=K,d' fyd| fj,djg uf.a iShd jj,d ;snqKd fldia"f;alal"nqre; .ia' lemqjd Tlafldu' úlald' tajd j,ska ;uhs wms lEfõ" ìõfõ' fï úÈyg ;uhs foaYmd,kh lrkak ´fka' wo md¾,sfïka;=fõ bkak yqÕ fofkla W.;a" nqoaêu;a wh fkfuhs' kS;s úoHd,fhka ämaf,daud tlla wrf.k W.;alula ke;=j ue;s weue;sjreka fj,d fyd|g yïn lr .kakjd' W.;alula ke;sj lrkak mq¿jka riaidj ;uhs wo foaYmd,kh' ishÆ mlaIj, isák fyd| ñksiqka tl;= lrf.k cd;sl wdKavqjla msysgqjkak ´fka' kS;s iïmdolhka f,i md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk we;eï weh kS;shg o jxpd l<jqka nj ysgmq ckdêm;sjßh mjihs'

—wo iuyre ug l;d lrkak;a nhhs' ud iu. l;d lrkak;a tmd lshd Wmfoia § ;sfnkjd' hqoaOh Èkqfõ uf.a wdKavqj ldf,a f.kd wú wdhqOj,ska' tal f*dkafiald uy;a;h;a okakjd' wm l*S¾ f.kakqjd' tla hdkdjla fldaá 150la jákjd' wm tfyu uqo,a jeh lr,;a rcfha fiajl mäh mia .=Khlska jeä l<d’  hhs weh ;jÿrg;a mjihs'