2013/03/02

මම ගෑනියක් ඒත් මම සමනලියක්

uu .Ekshla ta;a uu iuk,shla

tla;rd ojil tla;rd fya;=jla u; ug fld<ôka .ug hkak isÿjqKd' .ug mh ;enQ m<uq ;;amrfhau ta jk úg tla;rd fcHd;sI m;a;rhlg ud ,shñka isá Okd;aul Ñka;kh ,sms fm< fudk;rï jeo.;ao lshd ug isf;kakg mgka.;a;d' fudlo ta fcHd;sI m;a;rh mdGlhka f,ig jeämqru b,lal lf<a .fï ñksiaiq'fldfydu jqK;a todhska miafia ta Okd;aul Ñka;kh uf.a w;ska ,shejqfKa keye' hï fohla w;ayßkjd lshkafka fjk;a fohla ,eîu njg uf.a Okd;aul Ñka;kh ugu Apply lr.ksñka isák w;f¾ Advertising" Production" Shooting" Film" Commercial" Programme" Concept" Script" Article jf.a jpk ks;r l;d lrk ñksiqka fjkqjg i¾j n,OdÍ foaYmd,k{hka" Tjqka bkakd ;ek folg keó ke;s ;ek m¨?hkakg nksk Pkao odhlhka" foaYmd,k{hkag lfâ f.dia nv úh; imqrd .kakd m%dfoaYSh jHdmdßlhka" we;s jevl=;a ke;s ke;s jevl=;a ke;s WmdêOdÍka" fydr ;lalä nyq;rh w;f¾ l,d;=rlska yuqjk hym;a rdcH ks,OdÍka uf.a Ôú;hg wdfoaY fjñka isáhd'.u ;rï iqrmqrhla ;j;a ke;s njg fld<U bkakd iuyre fï fudfydf;a;a j¾Kkd lrñka isáoa§" uf.a ffojh ud fujr ia:dk.; lrkakg ;SrKh l< .fï isg" uu .u w;aú¢ñka isáhd'Nescafe Machine tlla we;s lvhla fidhd.kakg wudre ùu" ?g mdf¾ ,hsÜ ke;s ksid l¿jr ùu" rd;%sh Wodjk úg Club tllg fyda Indoor Show tllg fyda Coffee Bean fyda Barista fyda Beachtlg fyda lÜáh fiÜ fjkakg fldfya fyda hkafka ke;s ùu yereKq úg ;j;a fndfyda foa ug fjkia úÈhg oefkñka ;snqKd'wfma Advetising fyda Agency fyda Television fyda m;a;r fyda Set fjk Production ñ;=rka w;f¾ ^Production j,§ wmg ñ;=re ñ;=ßhka isáfha keye' fjk;a úÈhlg lshkjd kï wfma hd¿lï ,sx. fNaoh ksid fn§ fjkajqfKa keye& wfkldg fkdlshd ysf;a ;shdf.k f.or wrka hkakg hula wmg ;snqfKa keye' foaYmd,kh" wd¾Ólh" hd¿lu" wdorh" újdyh" Living Together" Sex" Ôúf;a'' wyi fmdf<dj fuka .e<fmkafkau ke;s woyia isxyf,ka" bx.%Sisfhka oud .ikd w;f¾'.fï§ Set jqK ñ;=rka" m<d;a iNd Pkaohg úreoaO mlaIh t,aÆ fldä je,la lmd ;=ka fokl=g myr § w;mh levQ ksid Tjqka frday,a.; lr ;snqKd'fï w;r fï jk ;=re ugj;a uf.a rggj;a nrla jqfKa ke;s uf.a fldg l,siu oksiai olajd È.= lrkakg;a f.oßka msg;§ È. l,siu idßh yd idh njg m;alrkakg;a isoaO ù ;snqKd'fldfydu jqK;a fldkafoais úrys;j uq¿ ys;skau uq¿ .;skau nodf.k je<|.kakg w¨?;skau hula foúhka jykafia uf.a Ôú;hg m%odkh lr ;snqKd' fld<u fld< mdgg irejg yeÿK le,E .ia" fld<mdg l=Uqre" fld<mdg f;a j;=j,g jf.au fld<mdg wiafia u;=jqK f,akakqkag" ß<jqkag" l=re,a,kag jf.au ,hsÜ lKq" mdrj,a" f.j,a" ñksiaiq ''''' fld<mdg wiafia u;=jqK ish,a,g uf.a ys; f,dl= bvla fjka lrñka ;snqKd' tal fudk jf.a yeÕSulao" wdorhlao" ne£ulao" újdyhlao" fudllao lshkakg yßhgu ú.%y lrkakg ud okafka keye'fldfydu jqK;a fld<mdg ueo u;= ù ;snqK j;=r mdf¾ .sf,oa§" .s,S Èhfjoa§ ta w¨?;a wdorh" ta w¨;a ne£u'''' mqxÑu mqxÑ iakdhq ;ka;=jlg mjd wiSudka;slj oefkk nj muKla ug jegfyñka ;snqKd'ál ojilska ug Call tlla wdjd" wïuf.ka' zwdfh;a t<sfha kdkak tmd' Bathroom tfla ú;rla kdkak'z

uf.a T¿j úldr ù we;s ksid fodia;r flkl=g fmkakqjd kï fyd| njg miq.sh j;=r ke;s ld,fha uf.a f.or fudagrfhka j;=r f.kshkakg meñ‚ .fï .eyekq wïud fidhdf.k f.dia lshd ;snqKd'.sh wjqreoaog l,ska wjqreoafo ojil c¾uka Production tll Shooting ojiaj, ?g uu fydag,fha weúÈk nj;a Pool tfla mSkk nj;a ta lshkafka T¿j Upset fla,ï lshQ Prop Assistant ;re‚h fyda Production tfla§ uqyqÿ fjrf<a je;sÍ isàu" ta wi, ksIamdoljrhdo isàu wkdpdrfha yeisÍula f,ig m%pdrh l< Art Assistant ;re‚h;a iy wr .fï .eyekqka w;r f,dl= fjkila ;snqKd'Producer w,a,df.k Production j,g ßx.kakg ud Bmr lrk nj Tjqka is;kakg we;s' Production tllg f;a yokakg fyda T¿j oud .kakg ojiska oji jeäjk ;r.h w;f¾ Field tlg fldfyka fyda md;a ù ÊOm{VGo Production jev lrkakg meñ‚ ud .ek Tjqka fldfydu ys;kjdo lshd ug wuq;=fjka f;areï .kakg fohla ;snqfKa keye'kuq;a wr .fï .eyekqka T¿j úldr ùf.k tk yqfol,d fl,a, .ek ienEjgu wkqlïmd lr ;snqKd' lD;%su froaolska iajdNdúl fy¨?j jid fkd.ekSu msiaiqjla ùu hkq m%lD;sh úlD;sh ù úlD;sh m%lD;sh njg m;aù ;sfnkjd hkako lshd È.ska È.gu is;kakg ud W;aidy lf<a keye'

ta froafoa iodpdrh" ixialD;sh mj;sk nj Tjqka is;kjd we;s'kuq;a Ôúf;a y;frka ;=kla blau .sh ;ek m<uqjrg ud ,nd.;a iekiSu Wmka od isg w; <Õu ;ndf.k" Ôúf;a ljodj;au Tjqka w;alr fkd.kakd nj muKla uu uf.a is;g lshd.;a;d'''''