2013/03/12

සිසු මිතුරන් හා එක්ව පෙම්වතා පෙම්වතියව සමූහ ¥ෂණය කර ළිඳට තල්ලූ කරලා

md¿ fidfydfka§
isiq ñ;=rka yd tlaj
fmïj;d fmïj;shj
iuQy ¥IKh lr
<s|g ;,a¨ lr,dix.S; ixo¾Ykhla keröug f.dia wdmiq meñfKñka isá .ufka§ ish fmïj;sh fidfydka j;a;lg f.kf.dia ñ;=rka iu. tlaj iuQy ¥IKhg ,lalr urdouk fÉ;kdfjka md¿ <s|lg oeuQ  nj lshk isoaêhla ksid ;reKfhl= iy mdi,a isiqka fofofkl= óß.u fmd,Sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
óß.u m%foaYfha l%Svdx.Khl miq.sh bßod rd;%S meje;a jQ nj lshk ix.S; ixo¾Ykhla keröug fuu ;reKshf.a ksjig mdi,a hk jhfia ;j;a ñ;=frl= iu. fmïj;d meñK we;' miqj Tjqkg ;j;a isiqfjl=;a yjq,aù we;'
25 yeúßÈ úfha isá nj lshk fï ;reKsh ióm ñ;=rka f,i ñ;=rka lsysmfofkl=u wdY%h lrk w;r weh ksjig lshd we;af;a hd¿fjd tlal ix.Sf; n,kak hk njhs' miqj h;=re meÈ follska msßi msg;aj f.dia we;af;a ;reKsh fmïj;d iu. tla ihsl,hl;a mdi,a isiqka fofokl= fjk;a ihsl,hl;ah'

ikao¾Ykh wjika ùfuka miq h;=re meÈ fol msg;aù wd wjia:dfõ fmïj;sh iu. wd fmïj;d ;j,ïmsáh m%foaYfha  md¿ fidfydka j;a;la wi<§ k;r lr ;sfnkjd' fï wjia:dfõ ;reKsh wfmalaId fkdl< wdldrhg jk,eyefí weh ksrej;a lr w;jr lrkakg fmïj;d mgkaf.k ;sfnk w;r miqj mdi,a hk jhfia ñ;=rka fofokdo jßkajr wehg w;jr lr ;sfnkjd'


fï wjia:dfõ lE.iñka thg úfrdaOh m<lr;a lsisfjl= ta m%foaYfha Woõjg isg ke;' ta wi< md¿ <s|la ;sî we;s w;r wä 12 la muk .eUqre ta <s|g fmïj;sh ;,a¨ lr ±uQ msßi weh ñhhkakg we;shs is;d m<df.dia ;sfnkjd' kuq;a ;reKshf.a jdikdjg tys j;=r msÍ ;sî we;af;a wä folyudrla muKs'

m,a j;=r msreK <sf|a wvla .s,S isá fmïj;sh wef.a we÷ul i`.jd ;snQ cx.u ÿrl:kh ;ju;a l%shd;aul nj jdikdjg ±kf.k thska ish fidhqrdg l:d lr we;af;a bka miqjh' ;ud <s|lg jeà we;s nj weh lshd we;'
flfia fj;;a wef.a mKsúvh ñks;a;= lsysmhlg iSudù we;s w;r ÿrl:kh bka miq jev lr ke;'
fï f;dr;=r Tiafia ;reKshf.a fidhqrd wehj fidhkakg W;aidy l<;a biõj meyeÈ,s ke;s ksid miqod fmd,sishg f;dr;=re imhd ne,Sfï§ óß.u fmd,sish wef.a ñ;=rka .ek wjOdkh fhduq lr we;' tla mdi,a isiqfjl= .ek fidaÈis lsÍfï§ Tyq fï lsisjla okake;ehs o tod ? ikao¾Ykfhka miq ;ud fjku msg;ajQ nj;a weh flfia .shd±hs fkdokakd nj mjid thska .e,ù f.dia we;'

fmd,sish Tyqj iellr Tyqf.a ÿrl:k mÍlaId lsÍfï§ tys flá mksúv w;r Wm;a md,k fldmq .ek;a .xcd f.dgq .ek;a mKsúv fidhd.;a w;r Tyqj ìh lr m%Yak lr we;af;a bka miqh' fï wjia:dfõ§ ;ud we;=¿ ;sfokd ;reKshj w;jr lr md¿ <s|g ;,a¨ l< nj Tyq mdfmdÉpdrKh l<d'
;ud;a fmïj;d;a ;j;a wfhl=;a yjq,a ù fuh isÿ l< njo Tyq lshd isáhd' Tyq is;d we;af;a ;reKsh ±ka ñh f.dia we;s njls' Tyqf.a f;dr;=re Tiafia md¿ m%foaYh mSrd fmd,sish fidaÈis lsÍfï§ ;ju;a ksremøs;j isá ;reKsh ú,dm foñka md¿ <sf|a isá wdldrh miqod oyj,a fmd,sishg fidhd.kakg yelsjqKd'

wehj <sf|ka f.dvf.k ffjoH m%;sldr i|yd fhduq l< w;r ielldr fmïj;d nj lshk mqoa.,hd f,da¨jdf.dv m%foaYfha fuda,l fiajh lrñka isáh§ w;awvx.=jg m;ajqKd' wfkla isiqjd fmd,sishg Ndr jqKd' fmd,sish fudjqka .ek ;j;a m%Yak lsÍï isÿ lrk w;r wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;h'