2013/03/11

දුමින්දගෙ කාමරේ ඉන්න සිකියුරිටිලගෙන් විෂබීජලූ


ÿñkaof. lduf¾ bkak
islshqßá,f.ka úIîc¨


fï jk úg rlaIs; nkaOkd.drhg kshuù kjf,dal frdayf,a m%;sldr ,nñka isák md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajdg wem ,nd fok f,i Tyqf.a mshd miq.shod f.dkq l< fm;aiu wo i,ld ne¨Kd' tu b,a,Sfuka lshd isáfha ÿñkaof.a frda.S ;;ajh i,ld yels blauKska wem ,ndfok f,ihs'
ÿñkaof.a mshd ÿñkaof.a wudre ;;ajh fmkakqï lsÍu i|yd ish kS;S{hska ud¾.fhka ma,diaála ysia ln,lao f.kú;a wêlrKhg fmkajd ;sfnkjd'
ñkSuereï fpdaokdjl m%Odk iellrefjl= njg m;aj isák ÿñkao is,ajdg wem ,nd fokakg tljru Wkkaÿ fkdjQ uydêlrK úksiqre ,,s;a chiQßh uy;d fï .ek i,ld ne,Su ,nk uehs 15 Èk olajd udi follg muK l,a oukq ,enqjd'
fï w;rjdrfha ;j;a b,a,Sula lrñka ÿñkaof.a kS;S{hska b,a,d isáfha ÿñkao ±kg kej;S isák frday,a ldurfha nkaOkd.dr ks,OdÍka y;r fofkl= fiajhg fhdojd ;sfnk nj;a Tjqka tys ksrka;rfhkau wdrlaIdj msKsi /£ isàu ksid nrm;, Y,H l¾uhla lr ;sfnk ÿñkaof.a ;=jd, j,g úIîc we;=¿ úh yels nj;a Tjqka ldurfhka bj;a lrkakg yelshdjla ;sfío hkakhs'
fuhg ms<s;=re ÿka úksiqrejrhd lshd isáfha fï jeks fohla .ek ;SrKh lsÍug ;ud ffjoH jD;a;slfhl= fkdjk nj;a ÿñkaof.a ffjoHjreka ldurh ;=<§ b,a,Sï l<fyd;a muKla m%;sldr i|yd ndOdjla kï muKla ta wjia:djkays ks,OdrSkag msg; /£ isákakg yelshdj we;s nj;ah'
fm;aiu i,ld n,k 15 jkodg wmrdO mÍlaIK ks,OdÍkag yd kS;sm;sjrhdgo wêlrKfha fmkS isákakg fkd;Sis ksl=;a flreKd'