2013/03/10

කොම්පඤ්ඤවීදියේ රුපියල් කෝටියේ මංකොල්ලය

fldïm[a[ùÈfha remsh,a fldaáfha uxfld,a,hCCTV OFF fjk fj,dj n,d fmd,sia f,dlaflla ie,iqï lr,d

fIdma tfla
ùäfhda idlals
ksid udÜgq


miq.sh udifha fldïm[a[ ùÈfha§ uks tlaiafÉkaÊ jHdmdßlhl= uyoj,a g%e*sla tll§ kj;d Tyqj meyerf.k Tyq f.khñka ;snQ remsh,a tlafldaá fo,laIhl uqo,a fld,a,lE msßi w,a,d.ekSug fmd,sish isl=rdod iu;ajqKd'
fuh fldgqj g%e*sla ´whsiS we;=¿ m%Odk fmd,sia ks,OdÍkao iïnkaOù ie,iqï lrk ,oaola nj ±ka wkdjrKh jkjd'
je,a,j;af;a b;du id¾:lj lrf.k .sh úfoaY uqo,a yqjudre
wdh;khl m%OdkshdjQ f;ajfkaika ish jHdmdrh fj; ffokslj ,efnk weußlka fvd,¾" mjqï" hqfrda remsh,a fkdaÜgq njg m;alr .ekSu Tyq mqreoaola f,i lrf.k ;snqfka fldïm[a[ùÈfha nexl=jlsks' nexl=j fj; f.dia uqo,a /f.k tau i|yd Tyq lsisÿ Èkl wdrlaIdjla ,nd f.k fkdisáfhah'
;u ßhÿreo iu. fudag¾ r:fhka f.dia úfoaY uqo,a nexl=j fj; ,nd§ remsh,a fldaá .Kkska uqo,a ,nd .kakd nj ±k isá fld,a,lrejka fï uxfld,a,h ie,iqï lr ;snqfka miq.sh 12 jkodh'

tÈk oyj,a f;ajfkaika je,a,j;af;a msysá ish wdh;kfhka msgjQfha fldïm[a[ùÈh m%foaYfha fm!oa.,sl nexl=jl m%Odk YdLdj fj; hk n,dfmdfrd;a;=fjkah' Tyq ish ßhÿreo iu. nexl=j fj; meñfKoa§ oyj,a 12 g wdikak ù ;snqKd' nexl= ld¾h uKav,h o f;ajfkaika fyd¢ka okakd y÷kk ksid úfoaY uqo,a udrelr .ekSug t;rï ld,hla ñvx.= lsÍug Tyqg isÿ jQfha ke;'
úfoaY uqo,a udre lsÍfuka miq ,nd .;a remsh,a fldaáhl=;a ,laI foll uqo, /f.k f;ajfkaika ish fudag¾ r:hg ke.=fKa yels blaukska jHdmdßl ia:dkh fj; hk n,dfmdfrd;a;=fjkah'
f;ajfkaika /.;a fudag¾ r:h kjf,dal frday, miqlr .x.drdu úydrh foig Odjkh fjoaÈ oeä jdyk ;onohlao we;sjQ w;r kjf,dal frdayf,a r: .d,g wdikak ud¾.fha r: jdyk rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,Odßfhl= tlajru fudag¾ r:h k;r lr ;snqKd'
z,hsika tl n,kak fjkak we;sZ is;ñka ßhÿrd fudag¾ r:h ud¾.h whskg lr k;r lrkakg yooa§u r:hg msgqmdñka wd äf*kav¾ j¾.fha Ôma r:hla tljru k;r lr bka nei .;a yeä oeä ;reKfhda fofokl= f;ajfkaika isá fudag¾ r:h foig Èjú;a ;sfnkjd'
zwms iS' whs' ã' tflka fu;k l,n, lrkak tmd' wmsg Thdf.ka m%Yak lrkak ´fka' lreKdlr,d wms;a tlal tkak'Z
fudag¾ r:h wi,g meñKs kd÷kk mqoa.,hka fofokd f;ajfkaikag fndfydu .re ire
we;sj l;d lr ;snqKd' Tyq is;=fõ fï we;a;gu iSwhsãh njh'
Ôma r:fha meñKs ;reKhka fofokd f;ajfkaikaf.a ßhÿreg myr§ Tyq Ôma r:hg weo oud.;a;d' ta w;r tla whl= f;ajfkaikaf.a r:hg ke.S th mK.kajd .;a;d' nexl=fjka udre l< uqo,a m¾i,ho tla ;reKhl= f;ajfkaikaf.ka Wÿrd .;a;d'
fldfygo ´f.d,af,da udj wrf.k hkafka' wehs ug fufyu lror lrkafka' fudllao uu lrmq jro@
f;ajfkaika fudag¾ r:fha isá kd÷kk ;reKhkaf.ka úuiqjd'
wms ;uqfij iS' whs'ã' tlg wrf.k hkafk ;uqfif.ka lgW;a;r .kak ;sfhkjd'
;reKhd lE.eiqjd' f;ajfkaika ksfid,auka jQ w;r Tyq /.;a fudag¾ r:h fougf.dv .=jka md,u wi,g meñK k;r lrd' fudag¾ r:h miqmiska wd äf*kav¾ Ôma r:ho ta wdikakfhau k;r lr ;snqKd';uqfi k.skjd Ôma tlg fu;k l,n, lrkak ,Eia;s fjkak tmd' tfyu jqfKd;a m%Yak jeäfjkak mq¿jka'
;reKhkaf.a wKg lSlre jQ f;ajfkaika lsisu l,n,hlska f;drj äfmkav¾ r:hg f.dv jqKd' ;uqfif. jdyfka wms mE,shf.däka odkjd' miafia .sys,a,d tal wr.kakjd' Ôma r:fha isá ;reKhl= f;ajfkaikag lsõjd'
;uka /f.k hkafka ryia fmd,sisfha ks,Odßka msßila fkdjk nj ta jkúg;a f;ajfkaikag f;areï f.dia ;snQ ksid Tyqf.a is;g oekqfKa uyd ìhls'
fï ñksiaiq udj ur, odhso@ Tyqg lsysmjrlau is;=jd' tfy;a f;ajfkaika ìhjQ njla fkdfmkajd isàug yeu úgu W;aidy l<d'äf*kav¾ j¾.fha Ôma r:h fnd/,a, foig Odjkh jQ w;r f;ajfkaikaf.a fudag¾ r:h meojQ mqoa.,hd th mE,shf.dv m%foaYhg mojd f.k .shd'
meh lSmhla ;siafia fld<U k.rfha ia:dk lSmhla fj; hñka ld,h ld oeuQ kd÷kk ;reKhka msßi wjidkfha§ f;ajfkaika /f.k fldaÜfÜ m%foaYhg .uka l<d'
;uqfi fu;kska neye,d hkjd' jdyfka mE,shf.dv me;af; ;sfhkjd' wms .ek ldgj;a lsh,d ;snqfKd;a n,d.uq'''Tjqka ;¾ckh lr Tyq ßhÿreo iu. u. oud .shd'
kd÷kk ;reKfhda Tyq i;=j ;snQ remsh,a fldaáhl uqo,o fld,a,ldf.k m,d f.dia ;snqKd'
uy oj,a isÿjQ fld,a,lEu ms<sn|j meñKs,a, fld<U wmrdO fldÜGdih fj; ,enqfka fld,a,lEu isÿù meh fol ;=klg miqjh' ta ieKska l%shd;aul jQ fld<U wmrdO fldÜGdifha mÍlaIk werUqKd'tu mqoa.,hd we;a;gu fmd,sia ksOdßhl=o tfia;a ke;akï ks, we÷ñka ieriqKq fld,a,lrejl= o hkak m%Yakhla u;=ù ;snqKd'

fld<U k.rh mqrd wdrlaIs; leurd moaO;s ^iS iS'à'ù'& iúlr ;nqK neúka fï .ek ùäfhda idlaIs fidhkakg fmd,sish W;aidy l<d' kuq;a tajdfha ta .ek igykaj ;snqfka ke;' fldïm[a[ùÈfha tu ia:dkfha lsishï fõ,djla ;=< tajd wl%Shù mj;sk nj;a tu yqjudre fõ,dj l,a we;sj ±kf.k fuu uxfld,a,h ie,iqï lr we;s nj;a wkdjrKh jqKd'
ta .ek fidhd ne,Sfï§ ta lghq;a; .ek úu¾Ykh lr ;snqK mqoa.,hd fjk;a lsisfjla fkdj fldgqj fmd,sisfha r:jdyk wxYfha ia:dkdêm;sjrhd nj fmd,sish uú;hg m;alrñka fidhd.kakg yels jqKd'
flfia fj;;a fmd,sishg jeo.;au idlaIs ,enqfka fld,a,lEï isÿ jQ ia:dkfha fm!oa.,sl wdh;khl iúlr ;snQ wdrlaIs; leurdjl tu meyer.ekSfï o¾Yk igykaj ;snqK ksidh' iSiSàù wl%Sh jqj;a tajd l%shd;aulùu jdishg ysáhd'
isoaêhjQ Èk uqo,a /f.k jdykh hk njg T;a;=j § we;af;a ±kg rg mek we;ehs ie,flk uks tlaiafÉkaÊ wdh;kfha fiajlfhls'
meyer .ekSug ,lajQ fudag¾ r:ho f;dg<`. m%foaYfha w; yer oud ;sìh§ fmd,sish fidhd .;f;a isoaêh jQ Èkj,hs' tys iellghq;= mqoa.,hkaf.a we`.s,s igyka lsysmhla igykaj ;sìh§ fmd,sish fidhd .;a w;r fmd,sia mÍlaIK wkqj wkdjrKh jQfha äf*kav¾ ßh kqf.af.dv m%foaYfha .rdchlska ,nd.;a tlla njhs' fïjkúg tho fmd,sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
ùäfhda idlaIs yd we`.s,s i,l=Kq .e,mSï wkqj weue;s wdrlaIl wxYfha Wm fmd,sia mÍlaIljrhl= úiska fufyhjk ,o nj fidhd.;a fï ikakoaO fld,a, lKavdhug fldgqj fmd,sisfha r:jdyk wxYfha ia:dkdêm;sjrhd iy tys fldia;dm,ajreka fofokl=;a fldgqj fmd,sisfha Wm fmd,sia mÍlaIljrhl= we;=¿ y;a fofkla we;=<;aj we;ehs fidhd.; yels jqKd'
fld,a,hg iïnkaO ;j;a m%Odk fmf<a iellrejka fofofkla úfoia .;ù isák njg f;dr;=re ,eî we;s w;r Tjqkao w;awvx.=jg .ekSug mÍlaIK meje;afjkjd'
fï w;r jd¾;djkafka Tjqka fofokd wdKavqfõ m%n,u mqoa.,fhl= iu. ióm in|;d mj;ajk fofofkl= jk njhs'