2013/03/09

ජනපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණයක්‌ -'දිවයින'

Y%S ,xld ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d >d;kh lsÍfï l=uka;%Khla ;ñ,akdvqfõ§ ie,iqï ù ;sîu .ek rch úu¾Ykhla wrUd we;ehs bßod Èjhsk mqj;am; jd¾;d lrhs'

Y%S ,xld rch fï nj bka§h rchg o okajd we;hs tu jd¾;dfõ oelafjk w;r" tys jeäÿrg;a fufiao i|ykafõ'
~~ ;ñ,akdvqfõ uÿfrhsys kS;sfõ§ iïfï,kfha m%Odks rfïIa l=ud¾ kue;a;d úiska fï i|yd ie,iqu l%shd;aul lsÍug remsh,a ì,shkhl uqo,la fok njg m%ldY lr we;'

tu b,a,Su hdmkfha fldá ys;jd§ mqj;am;la úiska o m%ldYhg m;a lr we;ehs yuqod nqoaê wxY úiska fidhdf.k ;sfí' rfïIa l=ud¾ úiska isÿ l< fï m%ldYh .ek ;ñ,akdvq ryia fmd,sish fuf;la úu¾Ykhla lr ke;'

tfy;a ;ñ,akdvqfõ isg ixpdrlhka fõYfhka meñfKk md¾Yajhka .ek nqoaê wxY úiska ksÍla?IKhka flf¾'