2013/03/09

'කකුල යටින් පේනව නම් කියන්න ඕන'

PdhdrEm Ys,amsfhl= PdhdrEm .ksoa§ ll=, háka fmakj kï ‘ hqf¾ks" fmakjd’ lsh, lSug jeo.;a lula cdhdrEm Ys,amshl=g ;sìh hq;= nj ks<shla" fudaia;r ksrEmk Ys,amskshla yd ksfõÈldjla jk hqf¾ks fkdIsld lshhs'

hqf¾ks" fï nj mjid we;af;a miq.sh ld,fha wef.a we. mi. jeäfhka fmfkk wdldrfha PdhdrEm m, lsÍu iïnkaOfhka mqj;a m;la iu. we;slr.;a wdrjq, .ek Èkm;d mqj;am;l geíf,dhsâ w;sf¾lhla l< úuiSul§h'

tu iïuqL idlÉPdfõ§ wod, cdhdrEm Ys,amshd È.ska È.gu úfõpkh lr we;s hqf¾ks" tu PdhdrEmh .;a cdhdrEm Ys,amshd tajd f.k we;af;a j,a lñka njo mjid ;sfí'

úfoia i.rdjlg ksrej;ska fyda fmkS isáh yels njo tjeks i.rdj, leurd Ys,amSka PdhdrEm .kafka j,alñka fkdj l,d;aul weiska nj;a weh mjikakSh'

tu PdhdrEm Ys,amshd ;udf.a PdhdrEm 500la muK .;a nj;a" tys ,iaik PdhdrEm ;snqK;a Tyq mdúÉÑlr we;af;a ;udf.a jeiqkq ;eka fmfkl PdhdrEmhla nj;a" bka Tyqf.a udkisl;ajh fmfkk njo weh ioyka lr we;'

th mqj;am; úl=Kd .ekSug l< Wml%uhla njgo weh fpdaokd lrkakSh'

j,a weia ;sfhk PdhdrEm Ys,amSka ksid l< lsÍula ;snqK;a PdhdrEm Ys,amSkag nh ke;s nj;a weh mjikakSh'

;udg fmïj;=ka isjqfokla isg we;s nj;a" Tjqka ,xldfj fkdjk nj;a weh mjikakSh'

flfiajqjo ;udf.a ?fmïj;=ka úfoaYslhkau fkdjk njo mjik hqf¾ks" Tjqka w;r Wiia wOHdmkhg ,xldfjka úfoia .;jQjka o isák njo lshkakSh'