2013/03/08

දෙයියෝ බලලා මම බේරුණා - ඇමැති විමල් වීරවංශuu úYaj úoHd,hg .shd kï
T¿j msfrkafka
m,a fudavfhda fok wOHdmkfhka
fohsfhda n,,d uu fíreKd
- weue;s úu,a ùrjxY

wïumd wo ux i;=gq fjkjd úYaj úoHd,fha fkd.sh tlg'' .shd kï úu,a ùrjxY fkfuhs wr wÉpqj od.;a;= ñksfyla fjkjd' wr cd;sl wOHdmk wdh;kfha bkak m,a fudavfhda ál fok wOHdmkfhka ;uhs uf.a T¿j msfrkafk' taflka uu fíreKd fohsfhda n,,d''' hehs''' cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl weue;s úu,a ùrjxY uy;d mejeiSh' ta uy;d tfia mejeiqfõ miq.sh ud¾;= 01 fjks Èk n;a;ruq,a, ckl,d flakao%fha meje;s l=udr;=x. uqksodi iQÍka wkqiaurK Èkg iu.dój isÿ flreKq zzje,sms,af,a mdvïZZ cd;sl.=re idys;H iïudk Wf<, wu;ñks'

fuu wjia:dj i|yd b÷rd.df¾ Oïur;k ysñhka foaY ysff;IS cd;sl jHdmdrfha iNdm;s .=Kodi wurfialr uy;d we;=¿ úfYaI wdrdê; wuq;a;ka /ila iyNd.s ù isáhy' úu,a ùrjxY uy;d fufiao lSh' wfma rfÜ ;uhs yduqÿrejkaf.a lid j; bÈßfha rcqka ke.sákafka oK .y, j¢kafka' fï isß; ;sfhkafka ÈhqKq iudcfha" fï .=Kh kslïu iudcfha kE' wm ;=< ;sfnk n,fõ.h ;uhs' ta wkqrdOmqr" fmdf<dkakre jf.a rdcOdks yeÿfka' mqiafld< fmd;aj, oekqu .nvd jqfKa' ;ukagu wkkH jQ NdIdjla we;s jqK l%sia;= mQ¾j ;=k y;r ishjiaj, jdfka yo, wrdì rgj,g heõfõ f,dalfha merKsu frday, fidhd.;af;a merKsu ffY,uh WmlrK fidhd .;af;a wm ;=< we;s ta n,fõ.h ksihs' ngysrhkaf.a {dkh" YsIaGdpdrh wmsg W;=ï jqKdkï wfma merKs YsIagdpdfr ta jf.a foaj,a fydhd.kak jkafkakE' tod nqoaOodi rc;=ud .ukla hkúg u. ysáh whg;a fí;a l<d' fï ;uhs wfma iïm%odh' wo tal ke;s lrkak f,dl= m%ydrhla we;s fõf.k tkjd' ta Wreufhka .,jmq kkak;a;dr jQ orefjla mka;s ldurh ;=< yokjd' u;lhla muKhs §, ;sfhkafka' fuuß tl wjqÜ' orejf.a iyc l=i,;djka t<shg wrf.k kE'

tl fma<shg ;sh, u;lh Wr.d n,kjd' tl tld mrhd by<g hkak ;uhs W.kajkafka' mjq, we;=f<ka ;r. bf.k .ekSu kï fïlo@ biafldaf,a hkjd .=rejre W.kajkjdkï bf.k .kakjd' b;=re jev ál lr.kak áhqIka hkjd' t;eko wmQre .=rejre bkakjd' ta wh wOHd;añl n,fhka úNdf.g tk m%Yak ál lshkjd' b;ska <uhska n,kjd wOHd;añl n,h we;s ;ekg .syska ch.kak' fï wkqj oeka wmg fmakjd úIu W.=,lg wms yiqfj,d lsh,d' cd;sl wOHdmk wdh;kh yokjd úIh ks¾foaYhla' fï Okjdoh uvl%uh yodf.k ysgmq lÜáh wfma cd;sl wOHdmk wdh;kh lEjd' fï Èjd ? Ñka;kh lshk f.dìf,la tys Wv mqgqfõ jdäjqKdu thdg mq¿jkao fï rfÜ orejkag o¾Ykhla yo, wOHdmkhla ,nd fokak'

Th cd;sl wOHdmkfha f,dl= flreuka myq.sh ldf,a wfma wêlrK moaO;shg;a yßhg w.rel<d' rg hkjd mqyqKq lrkak wrjg fïjg lshd tfy fldlal .ykjd' wfma whsh,g fmdä áma tlla ÿkaku wfka wïfï il< iïn ukdju fokak ,Eia;shs' tfyu fï rgg y;=relï lrk wh álla ;uhs wms yo, ;sfhkafka'