2013/03/08

බසයේදී ශිෂ්‍යාවන් තිදෙනකුට අතවර කළ කොන්දොස්‌තර දැලෙ

nifha§ YsIHdjka ;sfokl=g w;jr l< fldkafodia;r oef,a
mdi,a YsIHdjka ;sfokl=g nia r:h ;=<§ w;jr l< nj lshk .d,a,)fld<U fm!oa.,sl nia r:hl fldkafodia;rjrhl= Bfha ^08 jeksod& we,amsáh iyldr fmd,sia wêldß úð; lreKdl,f.a uy;d úiska w;awvx.=jg f.k wÆ;a.u fmd,sishg Ndr§ we;'

l¿;r m%foaYfha mdi,l bf.kqu ,nk ksjqka fidfydhqßhka fofokl=g l¿;r m%foaYfha§ nia r:h ;=<§ w;jr l< nj lshk tu mqoa.,hd tu ore fofokd l¿;r k.rfha§ mdi,a heug fm!oa.,sl nia r:fhka nei .;a miq tu nia r:h ;=<§ ;j;a y;a yeúßÈ oeßhlg o w;jr lr we;ehs fmd,sish mjihs'

ksjqka ifydaoßhka fofokd mdi,a f.dia isoaêh mx;sNdr .=rejßhg oekaùfuka miq .=rejßh tu isoaêh ÿrl:kh u.ska ish ieñhd jk we,amsáh iyldr fmd,sia wêldß úð; lreKdl,f.a uy;dg okajd we;' ta wkqj l%shd;aul jQ iyldr fmd,sia wêldßjrhd nia r:h k;r lr fldkafodia;r w;awvx.=jg f.k ;sfí'

l¿;r ol=K fmd,sisfha uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍla?Il iuka; fjof.a uy;df.a Wmfoia msg ldka;d yd <ud ld¾hdxYfha ia:dkdêm;sks Wm fmd,sia mÍlaIsld fp!oaß" ierhka ^26166& ,shkf.a hk ks,OdÍyq yd wÆ;a.u fmd,sisfha ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia? mÍlaIl ldúkao mshfialr uy;df.a Wmfoia msg wmrdO wxYfha ia:dkdêm;s Wm fmd,sia mÍlaIl ,laIs; ùrisxy hk ks,OdÍyq mÍlaIK mj;aj;s' iellre Bfha wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'