2013/03/08

සිගරට් කොටයක් නිසා දුවගේ මල්වර උත්සවය වෙඩිවරුසාවක් කළ පියා

is.rÜ fldghla ksid
ÿjf.a u,ajr W;aijh
fjäjreidjla l< mshd

mia fofkl= fjä je§ frdayf,a


ÈhKshlf.a u,ajr W;aijhla mej;s ksjil tu ÈhKshf.a mshd wêl f,i îu;aùfuka wdrjq,la we;s lrf.k fjä ;eîfuka miafofkl= ;=jd, ,nd frday,a .; lr ;sfnkjd'
nq;a;, ksh|., m%foaYfha fuu u,ajr W;aijh mj;ajd ;sfnkafka ta'tï iqrùrnKavdr kue;s mqoa.,fhl= Tyqf.a {d;s ñ;=rka ksjig le|jdf.kh'
tu ksji wi< ksfjia j, mÈxÑj isák nj lshk {d;Ska tod W;aijfha lghq;= fyd¢ka mj;ajkakg iyfhda.ho ,nd§ ;sfnkjd' wi,ajeishkao jQ neúka Tjqka tod ? fndajk;=re tu ksjfia /£ isg we;af;a rd;%S uoHidr ix.%yhkag yd lEu fõ,o N+la;s ú| wdmiq hdfï wáfhks' fï w;rjdrfha ;u ÈhKshf.a u,ajrùfï m%S;shg iqrùrnKavdr tod ijia ld,fha isgu fyd¢ka u;ameka imamdhï lrf.k ;sfnk w;r isg we;af;a fjßur.df;ah' Tyq
yekaoEfõ tla {d;sfhl= iu. is.rÜ fldghla iïnkaO iq¿ wdrjq,la we;s lrf.k ;sfnkafka fï w;r;=rhs' wkjYH iq¿ fohla jqj;a îu;aj isá ksid Tyq ta .ek È.ska È.gu jdo lrñka lEflda.id we;' fï mg,eú,a, ksjfia ?lEu fõ, iliñka isá ìßhgo weiS weh Tyq fj; meñK m%isoaêfha neK je§ we;af;a zfï ukqiaih kx yokak nE''î, johla fkdù bkakjfld''Z lshñks'

ìßhf.a wekqï neKqï ksid ,Êcdjg;a wêl f,i fldamhg;a m;a iqrùrnKavdr jydu Èjf.dia ksjfia ldurhl i`.jd ;snQ ;=jlal=jla /f.k ú;a ìßhg;a rKavq lr.;a {d;shdg;a fjä ;nkakg mgkaf.k ;sfnkjd' Tyqj j<lajkakg t;ek isá {d;Ska W;aidy l< wjia:dfõ tu fjä WKav ta fï w; f.dia ;sfnk w;r we;eï WKav ì;a;s midre lrf.k f.dia ;snqKd'
isoaêh wjia:dfõ t;ek isá wdrlaIl wxYj,g iïnkaO {d;sfhl= jyd Tyqfj; mek ìu fmr<d.ekSfuka b;sß fjä m;a;= lsÍu j<lajdf.k ;sfnkjd'

isoaêfhka ÈhKshf.a uj we;=¿ ldka;djka ;=kafofkl=;a {d;s msßñka fofofkl=;a ;=jd, ,nd fudKrd., frday,g we;=<;a l<d' thska fofokfl=f.a ;;ajh nrm;, ksid nÿ,a, uyfrday,g udre lrkq ,enqjd'
isoaêfhka miq .ïjdiSka úiska iellre w,a,d .ia ne| ;snqK w;r fmd,sish meñKs miq iellre iy .sks wúh w;awvx.=jg f.k ;sfí' fmf¾od ^07 jeksod& rd;%s fuu fjä ;eîu isÿ jQ w;r
nq;a;, fmd,sish isoaêh .ek mÍlaIK mj;ajkjd'