2013/03/08

චන්ද්‍රිකාට මාලකගෙන් පිළිතුරක්

pkaosldf.a ‘‘f.dka’’ l;djg
ud,lf.ka ms<s;=rla

‘‘;ukaf.a wefia ;sfhk fmd,a mrdf,a .ek fidhkafka ke;=j wkqkaf.a wefia we;s fmd,a flkao’’ .ek fiùuka j<lsk f,i wud;H u¾úka is,ajd uy;df.a mq;a ud,l is,ajd uy;d" ysgmq ckdêm;s pkaold nKavdrkdhl uy;añhg mjid ;sfnkjd'

ksfõokhla ksl=;a lrñka Tyq fï nj mejeiqfõ miq.sh od meje;s úch l=udr;=x. .=KdkqiaurK W;aijfha § ‘‘u¾úka is,ajdf.a fkdakhs ÿjhs" wr ud,l lshk thdf.a f.dka mq;hs jevlrk .Ekq flkhs wfma f.or weú;a k;r jqKd’’ hkqfjka i|yka lsÍu iïnkaOfhka m%;spdr olajñks' tu ksfõokfha jeäÿrg;a fufia i|yka fjhs' ‘‘Tn;=ñh iu`. iskdiqKq iEu wfhlau fuu ukqIH f,dalfhka Tn;=ñh iuq.kakd úg o wjxlj ÿlaùug isák nj Tn;=ñ is;d.; hqqh' tfia fkdjqKfyd;a isÿjkafka Tn fjkqfjka l÷¿ ie,Sug hu f,dalfhka msßila ta fjkqfjka /f.k taug h'’’ f,i o ud,l is,ajd úiska ksl=;a fldg we;s ksfõokfha oelafjhs