2013/03/08

සිඞ්නි නුවර ශ‍්‍රී ලාංකිකයා නිදාසිටි සරසවි සිසුවියකට අතවර කරන්න ගොස් හිරේ

isâks kqjr Y%S ,dxlslhd
ksodisá iriú isiqúhlg
w;jr lrkak f.dia ysf¾

miq.sh i;sfha ´iafÜ%,shdfõ isâks kqjr uefldß iriúfha ldka;d fkajdisld.drhlg fydfrka we;=¿jQ Y%S ,dxlsl isiqfjla 20 yeúßÈ ´iafÜ%,shdkq cd;sl ;reKshlg w;jr lrkakg W;aidy lsÍu ksid fmd,sia w;awvx.=jg m;a jqKd'
miq.sh 21 jkod weh ksod isá ia:dkhg rd;%s ld,fha fldg l,siula muKla ye| meñKs nj lshk fudyq wehg n,y;aldrlï lrkakg W;aidy f.k ;sfnkjd' fmdrnok wjia:dfõ lE.eiSï ksid wef.a fhfy<shka wjÈùfuka miq ìhg m;a ;reKhd m<d .shd' kuq;a fï isoaêh fmd,sishg ±kqï §fuka meh lsysmhla we;=<; iellre
w,a,d.kakg yelsjqKd'
l¿ isrerlska l¿ fldKavhlska hq;= Tyq flÜgq wfhl= nj uq,ska lshejqK w;r miqj y÷kd.;af;a 21 yeúßÈ úfha miqjQ fudyq Y%S ,dxlsl øúv ;reKfhl= nj;a fudyqf.a ku velaika fi,ajrdÊ nj;ah' miqj l< fidaÈisfha§ ´iafÜ%,shdjg irKd.; ùid whÿïlr meñKs wfhl= jk fudyq
uefldß iriúfha wOHdmkh ,nñka isák nj lSj;a Tyq tu iriúfha irKd.; isiqfjl= f,i ,shdmÈxÑù ke;s njo fy<s jqKd'

r;= l=rei jHdmdrh u.ska tu iriúhg we;=<;a lr ;snQ isiqka 50 fofkl=f.a fkajdisld.drhl Tyq kej;S isá nj;a fy<sorõ jqKd' Tyq idmamqjl fiajh lrñka isá wfhl= njo fmd,sia mÍlaIK ;yjqre l<d'
isoaêh ms<sn| kvq úNd.h Bfha kej;
le|jQ wjia:dfõ isiqjd ;ud ksjerÈlre nj m%ldY lr ;snqK kuq;a Tyqg wem ,eîu m%;slafIam ù ;snqKd'
´iafÜ%,shdfõ fijka ksjqia rEmjdysksfhka fï isoaêh iïnkaOfhka úfYaI jevigyka m%pdrh lrk ,o w;r ta ksidu ´iafÜ%,shdfõ isák irKd.; Y%S ,dxlslhka yd Tjqkf.a úkh iïnkaOfhka w¨;a lÓldjlao ks¾udKh ù ;sfnkjd'

fuu isoaêh .ek fijka ksjqia ùäfhda jd¾;dj my;ska