2013/03/08

මාව දැකල නැද්ද ?

zwehs udj óg l,ska oel, keoaoZ
úys¿j md¾,sfïka;=jg;a .syska
miq.shod ,is;a ud,sx. udOHfõ§ka weu;+ wdldrh ±ka ,xldfõ u.f;dg yuqjkakka mdi,a isiqka yd ld¾hd, fiajlhska w;r ckm%sh úlg fhÿulaù ;sfnkjd'
iuyre uqK.eiS oeka úys¿jg wikafka zwehs udj óg l,ska oel, keoao''Z lshdh'
fï l;dj Bfha md¾,sfïka;=jg;a .shd'
ohdisß chfialr uka;%Sjrhd wu;d uyskaodkkao w¨;a.uf.a weu;sjrhd Bfha md¾,sfïka;=fõ§ hula lshkakg W;aidy lr Tyqf.a ku wu;k úg ohdisß wid isáfha zwehs udj óg l,ska oel, keoaoZ hkqfjks'
tu úys¿jg wleue;sjQ l;dkdhljrhd zohdisß uka;%S;=ud''wuq;a;la ;shkjo'''
fïl md¾,sfïka;=jla''Z hhs u;la lr ÿkafkah'

fï wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska