2013/03/07

කාන්තාවන් ගැන සෙවීමට රනිල්ගෙන් කමිටුවක්

ldka;djkag iy .eyeKq orejkag isÿjk ysßyer mSvd iïnkaOfhka fidhd ne,Su i|yd úfYaI fldñiula m;a lrk nj úmlaI kdhl rks,a úC%uisxy uy;d wo ^07& m%ldY lf<ah'

ta fygg fh§ ;sfnk cd;Hka;r ldka;d Èkhg iu.dój tlai;a cd;sl mlaIh úiska md¾,sfïka;= ixlS¾KfhaÈ ixúOdk lr ;snQ W;aijhlg tlafjñka Tyq tnj i|yka lf<ah'

tys§ úC%uisxy uy;d lshd isáfha" tys iNdm;sjßh f,i ysgmq md¾,sfïka;= uyf,alï m?%shd” úf–fialr uy;añh m;alrk njhs' weh fïjkúg tlai;a cd;sl mlaIfha lD;HdêldÍ uKav, idudðldjls'

lñgqfõ C%shdl,dmh ms<sn|jo rks,a úC%uisxy uy;d fuys§ lreKq oelaúh'

fï w;r" Bfha fudKrd., mqia;ld, Y?%jKd.drfha mej;s W;aijhlg tlafjñka ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d lshd isáfha" b;sydifha ú¢ ÿla furg ldka;djkag u;lfha ;sfnk ;=re rg wdmiq yerùug bvla fkd,efnk njhs'

rgg tfrys tjeks mshjrl§ ldka;djka fmruqKg meñfKkq we;s nj i|yka l, ckdêm;sjrhd "furg ldka;djkaf.a yd orejkaf.a wdrlaIdj fuu rch úiska ;yjqre lr we;s nj o wjOdrKh lf<ah'