2013/03/06

මාධ්‍යවේදීන්ට ලොකු ටෝක් දමන මාලිංග


uqo,a ;Kaydj ksid
udOHfõ§kag f,dl= fgdala 
ouk ud,sx.

Y‍%S ,xld l%slÜ lKavdhfï fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx. Bfha Èkfha Y‍%S ,xld C%slÜ wdh;kh iu`. jk .súiqu w;aika lsÍug meñfKoa§ udOHfõ§kag kqiqÿiq f,i neK jeÿfkah' ta Tyqf.ka m‍%ldYhla ,nd .ekSug b,a¨ wjia:dfõ§h'
zzwehs óg l,ska udj oel, keoao'' jevla n,ka hkj ukqiaifhd hkakZZ hhs Tyq mejiqfõ wmg fmdÙvla l;d lrkak mq¿jkaoehs udOHfõ§ka weiQ úghs'

Bg fmr Èkfha§o Tyq udOHfõ§kag mejiqfõ ;uka mejiqfõ .súiqï w;aika lsÍug fkdj mdá tllg njhs'
zfudllao''lkag%elaÜ'' wms fï mdáhla ;sín talg fmdâvla wdjd'Z

fudllao@''ta ux fï fmdä *kalaIka tllg wdfj''lkag%elaÜ tllg wdmq lÜáhf.ka wy.kak''