2013/03/06

රඟන්න-නටන්න යන්නේ බලාගෙනයි


r`.kak-kgkak hkafka n,df.khs‍
fmd,Sisfhka wk;=re we`.ùula

Ñ;%mg yd fg,s kdgHj, r`.mEug wjia:djka we;s nj;a k¾;k lKavdhïj, k¾;kfha fh§ug wjia:dj we;s njg;a úúO wdh;kj, /lshd wjia:djka we;s njg;a udOH Wmfhda.Slrf.k oekaùï m<lr ldka;djka yd ;reK .eyekq <uqka rjgd Tjqka fkdfhl=;a wmpdr l%shdj, fhdojd .ekSï ms<sn| f;dr;=re /ila ‍fmd,Sisj,g jd¾;d jk nj ‍fmd,sia udOH m%ldYl ‍fmd,sia wêldÍ nqoaêl isßj¾Ok uy;d i|yka lrkjd'
ta iïnkaOfhka Tyq uyck;dj oekqj;a lrñka ksl=;a l< ksfõokh fufiah'

we;eï mqj;am;a yd wka;¾cd,h Ndú;d lrñka wi;H oekaùu m<lr ldka;djka fukau ;reK .eyekq <uqkao rjgd wmpdr l%shdj,g fhdojd.;a njg miq.sh ld,fha ‍fmd,sia ia:dk lsysmhlgu meñKs,s o ,eì ;sfnkjd'

tf,i /lshd wjia:d we;s njg m<lrkq ,nk fndfyda oekaùïj, i|yka mqoa.,hska yd wdh;khkaf.a ia:djr ÿrl:k wxlhka fkdue;s njg wkdjrKh ù we;s w;r cx.u ÿrl:k wxlhka muKla i|yka ù ;sìu úfYaI ,laIKhls'

lsisÿ fidhd ne,Sulska f;drj r`.mEug we;s wdYdj yd ckm%sh ùug we;s wdYdj ksid fujeks jxpdlrejka miqmi hk ldka;djka iy ;reKshka wjidkfha§ jxpdlrejkaf.a ,sx.sl f.dÿre njg m;afõ'

;jo iïNdyk wdh;k uqjdfjka mj;ajdf.k hk jHdc wdh;kj, /lshd i|yd hk fndfyda ldka;djkao wjidkfha§ úúO ,sx.sl w;jr j,g ,la ù ;u wkd.;h w÷re lr.kakd wjia:djka fndfyda fihska jd¾;d ù we;'

tneúka lsishï ldka;djla fyda ;reKshla udOHj, m<lr we;s oekaùï wkqj Ñ;%mg" fg,s kdgHj, r`.mEfï wruqKska wod< md¾Yajhka uqK.efikafka kï fyda iïuqL mÍlaIKj,g iyNd.s jkafka kï tu wdh;k yd mqoa.,hska ms<sn| fyd¢ka fidhd n,d tu wdh;kj, úYajikSh;ajh yd tu mqoa.,hskaf.a wkkH;djhka ;yjqre lr .ekSfuka miqj muKla tjeks lghq;=j, ksr; jk f,ig ‍fmd,Sish uyck;dj oekqj;a lr isà' tfukau fjk;a úúO /lshdjka i|yd iïuqL mÍlaIKhkag iyNd.s ùug fmr tu wdh;khkaf.a úYajikSh;ajh ms<sn|j ;yjqre lr .ekSu yd jeäysáhl= iu. wod< iïuqL mÍlaIK i|yd iyNd.s ùug lghq;= lrk f,ig fuhska ;jÿrg;a uyck;dj oekqj;a flf¾'

fujeks jxpksl l%shdj, fhfok mqoa.,hska yd wdh;k ms<sn|j hï f;dr;=rla okafka kï jydu <`.u we;s ‍fmd,sia ia:dkhg 119 ‍fmd,sia yÈis weu;=ï wxYhg fyda ‍fmd,sia uQ,ia:dkh fj; okajd isák fuka ldreKslj okajd isáuq'