2013/03/06

තිලාන්ට ක්‍රිකට්‌ එපා වේ;s,dkag l%slÜ tmd fjhs
l%slÜ msáfhka iuq.kS

Y%S ,xldj fjkqfjka jir 12la fgiaÜ l%slÜ msáfha l%Svd l< ;s,dka iurùr l%slÜ msáfhka iuq.ekSug Bfha ;SrKh lf<ah' jir 2008 ud¾;= 3jeksod ,dfyda¾ kqjr§ Y%S ,xld l%slÜ ms,g ;%ia;jd§ m%ydrhla t,a, fjoa§ oreKq f,i ;=jd, jq ;s,dka tu isoaêfhka yßhgu jir 5la f.fjoa§ l%slÜ msáfhka iuq.ekSu m%ldY lsÍu úfYaI;ajhls'


Tyq l%Svdfjka iuq.ekSu Bfha ,smshla u.ska Y%S ,xld l%slÜ wdh;khg oekqï ÿka w;r ta nj l%slÜ f;aÍï lñgq idudðlhka iu. idlÉPd lrk f,i l%slÜ ks,Odßyq ;s,dkag mjid we;'
flfia jqjo Tyq fuhg fmr Tiag%ේ,shdkq ixpdrfha§o blaukskau l%Svdfjka iuq.kakd nj b.s m<fldg ;snqKs' nx.a,dfoaYh iu. l%slÜ ;r.dj,sfhka wk;=rej iuq.ekSu fndfyda ÿrg isÿjkq we;ehs mejeiqjo fgiaÜ ixÑ;hg ‍f;dard fkd.ekSu fya;=fjka ;SrKh blauka úh'
jir 1976 iema;eïn¾ 22od Wm; ,nd fld<U wdkkao úÿyf,ka l%Svdjg wj;S¾Kjq ;s,dka iurùr fgiaÜ ;r. 81l§ ,l=Kq 5462la" tlaÈk ;r. 53l§ ,l=Kq 862lao ,nd isà'
;s,dka fgiaÜ msáfha Y%S ,xld l%Svlhska w;ßka ,l=Kq /ia lsÍfï fyd|u f;jeks idudkH ^48'76& jd¾;d lr isà‍' Tyq f;jeks jkafka ix.laldrg yd ufya,g muKs'
fgiaÜ Y;l 14la yd w¾O Y;l 30la /ial< ;s,dka tlaÈk ;r.j,§ Y;l 2la ,nd isà' Tyq jir 2001 wf.daia;= 29od m<uq fgiaÜ ;r.hg tlajq w;r tys§ m<uq fgiaÜ ;r.fha§u Y;lhla ,nd jd¾;d fmd;g tlaúh' 2009§ mdlsia;dkhg tfrysj fgiaÜ ;r.ud,dfõ§ oaú;aj Y;l folla ,nd.ekSugo Tyq iu;aúh'