2013/03/06

විනය විනාශ කරගෙන ලෝකයම ජයගත්තත් වැඩක් නෑ


úkh úkdY lrf.k 
f,dalhu ch.;a;;a jevla kE
w¾cqk lshhs

rfÜ ixialD;sh" b;sydih" úkh úkdY lrf.k f,dalh u ch.kakd l%Svlhka ysáh;a M,la fkdue;s nj Y‍%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ysgmq kdhlfhl= fuka u j¾;udk md¾,sfïka;= uka;‍%S w¾cqk rK;=x. lshd isákjd'
zzrfÜ ixialD;sh" b;sydih" úkh" úkdY lrf.k f,dalh u ch.kakd l%Svlhka ysáh;a M,la keye'
wfma rfÜ wkkH;dj w;Er,d uqo, miafiu ÿjk l%Svlfhda" ;ukaf.a jdisodhl ;;a;ajh .ek muKla ys;k l%Svlhka iqÿiq wjia:dfõ § yomq ke;s ksid ;uhs wo fujeks ;;a;ajhla Woa.;fj,d ;sfhkafk'
cd;sl lKavdhfï isák l%Svlhka lrk foaj,a" yeisfrk úÈh" wÈk m<Èk yeá" lk fndk úÈh my< isák l%Svlhkag .,df.k hkjd' úfYaIfhka u mdi,a uÜgfï bkak l%Svlhka cd;sl lKavdhfï isák l%Svlhka" úfYaIfhka fcHIaG l%Svlhka wkq.ukh lrkjd'
fujeks isÿùï isÿjqKd u ;reK C%Svlhkag lshkak mq¿jka wehs ug tfyu lrkak neß wrh;a fufyu l<dfka lsh,d' cd;sl lKavdhfï isák l%Svlhkaf.a yeisÍu fln÷ úh hq;= o lsh,d Tjqka oek.kak ´fkaZZ hhso rK;=x. uy;d jeäÿrg;a i|yka lrhs'